Zakoni i Propisi

Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje Sl. glasnik RS br. 15/08
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije Sl. list SFRJ br. 24/87
Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice, uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini … Sl. list SRJ br. 8/95
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja Sl. list SRJ br. 11/96
Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona Sl. list SFRJ br. 53/88 Sl. list SFRJ br. 54/88 Sl. list SRJ br. 28/95
Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektro energetskih postrojenja i vodova Sl. list SRJ br. 41/93
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara Sl. list SRJ br. 87/93
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju (“Službeni list SFRJ”, br. 38/89 i ”Sl. glasnik RS”, br. 118/2014)

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni Sl. list SFRJ br. 35/80
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru Sl. list SFRJ br. 45/85
Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija Sl. list SCG br. 31/05

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2015)

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (“Sl. glasnik RS”, br. 19/2015)