Zakoni i Propisi

Pratimo sve izmene koje se tiču Zakona i propisa iz oblasti tehničke zaštite i tehničkog obezbeđenja, tako da na jednom mestu možete pronaći svu pravnu regulative koja reguliše rad u oblasti projektovanja i izvođenja radova na ovim sistemima.

Ovde na jednom mestu možete preuzeti Zakone, pravilnike, podzakonske akte, i ostalu korisnu literaturu koja može da vam koristi da svoj projekat izvedete kvalitetno i na način da i vi i investitor budete zadovoljni.

Zakon o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014)
Zakon o bezbednosti i zaštiti na radu ( “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon)

Zakon o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015)

Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje Sl. glasnik RS br. 15/08
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije Sl. list SFRJ br. 24/87
Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice, uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini … Sl. list SRJ br. 8/95
Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja Sl. list SRJ br. 11/96
Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona Sl. list SFRJ br. 53/88 Sl. list SFRJ br. 54/88 Sl. list SRJ br. 28/95
Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektro energetskih postrojenja i vodova Sl. list SRJ br. 41/93
Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara Sl. list SRJ br. 87/93
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju (“Službeni list SFRJ”, br. 38/89 i ”Sl. glasnik RS”, br. 118/2014)

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni Sl. list SFRJ br. 35/80
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru Sl. list SFRJ br. 45/85
Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija Sl. list SCG br. 31/05

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2015)

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (“Sl. glasnik RS”, br. 19/2015)