Obuka za privatno obezbeđenje

OBAVEŠTENJE O OBAVEZNOJ OBUCI ZA DOBIJANJE LICENCI ZA BAVLJENJE POSLOVIMA TEHNIČKE ZAŠTITE

Prema zakonu  o privatnom obezbeđenju (Sl. glasnik RS br. 104/13) poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, izdatu od strane Ministarstva. (član 8)

Uslove propisane ovim zakonom lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona vrše poslove obezbeđenja moraju ispuniti do 1. januara 2017. godine  (član 88)

Prvi korak ka dobijanju odgovarajuće licence za pravna lica, preduzetnike I fizička lica jeste pohađanje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja koju mogu da sprovode Ministarstvo I pravna I fizička lica koja ispunjavanju tehničke, stručne I kadrovske uslove za obavljanje poslova obuke koja dobiju ovlašćenje Ministarstva (član 13)

Fizičko lice koje želi da dobije licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja podnosi Ministarstvu, odnosno ovlašćenom pravnom ili fizičkom licu prijavu za obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja. (član 14)

Lica koja su završila obuku fizičkih lica za vršenje poslova privatnog obezbeđenja polažu stručni ispit u Ministarstvu. (član 14)

Pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koji ispunjavaju propisane uslove licenca se izdaje na period od pet godina

Na osnovu dobijenog Rešenja za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja broj 118 Ministarstva unutrašnjih poslova od 14.10.2016., Almaks Security Systems d.o.o. ispunjava neophodne uslove za sprovođenja obuke u skladu sa Pravilnikom o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, sve materijalne, tehničke, stručne i kadrovske uslove.

Almaks Security Systems d.o.o. vrši obuku fizičkih lica po programima O3 i O4:
za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (obuka O3)
za obavljanje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite (obuka O4)

Obuku O3 i O4 može pohađati svaki polaznik koji ispunjava uslove iz člana 12. Zakona o privatnom obezbeđenju, odnosno koje:

 1. je državljanin Republike Srbije;
 2. je punoletno;
 3. ima najmanje srednju stručnu spremu tehničke struke (O4).
 4. ima najmanje visoku stručnu spremu tehničke struke(03) za projektovanje, odnosno, najmanje srednju stručnu spremu za planiranje;
 5. je psihofizički sposobno za vršenje ovih poslova, što dokazuje lekarskim uverenjem nadležne zdravstvene ustanove;

Obuka se realizuje na jednoj lokaciji, na Vračaru, ul. Gospodara Vučića 129, prema utvrđenom rasporedu:

 1. Utorak od 12h
 2. Sreda od 12h
 3. Četvrtak od 12h
 4. Petak od 12h

Na prvom času obuke, svaki polaznik dobija CD sa kompletnim materijalom za praćenje obuke.

Cena obuke:

Obuka O3
Opcija 1 – 50€ + PDV
Opcija 2 – Obuka gratis uz kupovinu Versa protivprovalnog sistema po distributerskoj ceni **

Obuka O4
Opcija 1 – 50€ + PDV
Opcija 2 – Obuka gratis uz kupovinu Versa protivprovalnog sistema po distributerskoj ceni **

** Versa protivprovalni sistem obuhvata komplet opreme:

 • centrala Versa 5 – kom. 1,
 • akumulatorska baterija – kom. 1, LCD tastatura – kom. 1, IC detektori pokreta – kom. 2,
 • unutrašnja alarmna sirena – kom. 1

Cena ovog kompleta iznosi 125€ + PDV
Napomena: Umesto Versa kompleta možete izabrati bilo koju opremu iz protivprovalnog Satel programa u minimalnom iznosu Versa kompleta.
Plaćanje se vrši po predračunu u dinarskoj protivvrednosti na dan fakurisanja.
Za sve dodatne informacije kontakt osoba je:

Andreja Piljak, +381 11 285 26 07; +381 66 804 00 09 ili e-mail: andreja.piljak@almaks.rs

Redosled koraka u realizaciji:

 1. Potvrdite, prijavite broj polaznika po obukama – rezervacija.
 2. Kompletirate dokumenta koja su potrebna za svakog polaznika.
  • Prijava za obuku sa čitko i kompletno popunjenim podacima.
  • Očitana ili kopirana lična karta.
  • Kopija državljanstva.
  • Kopija diplome gde se vidi koju školu je završio i stečeni stepen obrazovanja.
  • Lekarsko uverenje za poslove koje obavlja, ne starije od godinu dana.
 3. Ugovor između pravnih lica i dostaviti overen spisak polaznika obuke
 4. Obuka se realizuje u definisanom terminu.
 5. Fakturisanje i plaćanje
 6. Ukoliko je polaznik obuke prisustvovao časovima obuke, uspešno položio test i ispunio uslove iz Ugovora o obuci, dobija POTVRDU O OBUČENOSTI sa kojom se može prijaviti u MUP za polaganje ispita za odgovarajuću licencu.