Procena rizika od katastrofa

Poplava

Da li morate imati Procenu rizika od katastrofa i propratne planove?

 Dozvolite da Vas upoznamo sa tom temom

Naglašavamo da Procenu rizika od katastrofa i Plan zaštite i spasavanja mogu izrađivati jedino pravna lica koja imaju Ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, i koja imaju u stalnom radnom odnosu zaposlena lica koja poseduju licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Naš tim stručnjaka je tu da Vam asistira.

Vršenjem procene prepoznaju se, definišu i analiziraju sva pitanja u vezi sa postojećim stanjem, opasnostima, efektima posledica, tretmanom rizika i odgovorima zajednice na pojavu prirodnih i drugih nesreća i to kroz sledeće korake:

fire-1265718_640-300x200
 • Opis i stanje štićenih vrednosti,
 • Rizici i uzroci koji mogu dovesti do nesreća,
 • Posledice koje mogu nastati usled pojava opasnosti,
 • Utvrđivanje odgovarajuće organizacije i sprovođenja mera prevencije,
 • Procena potreba i mogućnosti u obezbeđenju ljudskih i materijalnih potencijala.

Procena rizika od katastrofa predstavlja osnovni dokument na osnovu koga se izrađuju Planovi zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama “Službeni glasnik RS”, broj 87 od 13. novembra 2018. godine.

Procena rizika od katastrofa je najvažniji strateški dokument u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i od velikog je značaja za identifikaciju, određivanje nivoa i tretmana rizika od prirodnih i tehničko-tehnoloških opasnosti koje mogu ugroziti našu zemlju.

Planovi imaju za cilj zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan prevencije se donosi na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, a za cilj ima da definiše preventivne, edukacione, tehničke, finansijske i druge mere koje će se sprovoditi u mirnodopskim uslovima, što za cilj ima veću spremnost i mogućnost upravljanja vanrednom situacijom, kada do nje dođe.

Plan zaštite i spasavanja definiše mere i aktivnosti, kao i snage i sredstva za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, kao način njihovog organizovanja i delovanja u vanrednim situacijama. Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade procene rizika od katastrofa.

 • Republika Srbija;
 • Autonomna pokrajina;
 • Lokalne samouprave;
 • Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja);
 • Privredna društva;
 • Zdravstvene ustanove (izuzev apoteka);
 • Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava;
 • Ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici;
 • Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta;
 • Pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja.

Zakon je predvideo da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice u slučaju da:

1) ne izradi, donese, odnosno ažurira procenu rizika od katastrofa (član 15);

2) ne izradi, donese, odnosno ažurira plan zaštite i spasavanja (član 17. stav 7);

3) izrađuje procenu rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja a nema ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja (član 19. stav 1);

4) ne dostavi podatke neophodne za izradu procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja (član 30. stav 3).

Zakonodavac je predvideo da se procena rizika od katastrofa periodično ažurira u skladu sa potrebama i novim okolnostima, u celini se ponovo izrađuje i donosi na svake tri godine.

Naš tim stručnjaka na raspolaganju vam je za sva dodatna pitanja i informacije. Kontaktirajte nas na mail almaks@almaks.rs ili putem telefona na 011/ 2852 606

Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Daljim korišćenjem našeg sajta računamo da se slažete sa ovom politikom.