Procena rizika u zaštiti lica, imovina i poslovanja

shutterstock_251828608

Zaštitite svoj objekat

Vodite uspešan biznis i svesni ste vremena u kome živimo. Želite da povećate svoju, kao i bezbednost svih zaposlenih i onih koji posećuju vaš poslovni centrar, fabriku ili neki drugi objekat. Bilo da je u pitanju sistem za zaštitu od provale, video obezbeđenje ili nešto treće, jednu stvar morate imati na umu. A to je Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Zakonom o privatnom obezbeđenju (sl glasnik rs 104/12 , 42 /15 i 87/18 )predviđena je obaveza licenciranja za sva pravna lica, preduzetnike i fizička lica koja se bave poslovima privatnog obezbeđenja. Pod pojmom „Privatno obezbeđenje“ podrazumeva se pružanje usluga u zaštiti lica, imovine i poslovanja fizičkom i tehničkom zaštitom. U članu 3, st. 10 Zakona takođe se pojašnjava da se pod tehničkom zaštitom smatra obezbeđenje lica i imovine koje se vrši tehničkim sredstvima i uređajima shutterstock_251828608, njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održavanjem. Poslovima ugradnje sistema tehničke zaštite po važećem Zakonu moraju da prethode procena rizika, planiranje i projektovanje. Zašto ovo treba da znate? Pre svega zbog činjenice da se izradom ovih elaborata mogu baviti samo licencirana pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Konkretno, u članu 34 Zakona o privatnom obezbeđenju navodi se: „Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa ovim zakonom”.

Zašto procena rizika?

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je temelj upostavljanja jednog sistema koji će prepoznati svaki vid opasnosti, odnosno svako ugrožavanje ljudi i imovine. Procena rizika za cilj prvenstveno ima prevenciju, ali taj dokument mora da sadrži i niz mera čija će primena u što je moguće većoj meri umanjiti posledice štetnih događaja i vanrednih situacija. Procena rizika sastoji se iz četiri faze i sadrži:

 • Određivanje konteksta procene rizika
 • Identifikaciju potencijalnih opasnosti po štićeni objekat
 • Određivanje tretmana rizika
 • Kontrolu i reviziju
Osim što posedujemo licencu za ugradnju i održavanje sistema tehničkih zaštite (rešenje broj: 03/4 broj: 11273), kompanija Almaks Security Systems poseduje licencu i za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (03/4 broj: 18476).

Ko mora imati procenu rizika?

Obavezno obezbeđeni objekti

U obavezno obezbeđene objekte spadaju:

  1. Objekti energetike, saobraćaja, vodoprivrede, industrije, zaštite životne sredine i drugi objektiL

  2.Objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje

  3.Objekti koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građan

  4. Objekti organa grada-jedinice lokalne samouprave

  5. Zatvoreni objekti, dvorane, hale i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više

  6. Otvoreni objekti, stadioni i drugi objekti namenjeni za okupljanje građana kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više

  7. Tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više

  8.Objekti saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika

  9.Prostor na kome se nalaze objekti iz prethodnih članova i čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji njihovih objekata.

Rigorozne kazne

Uredbom je predviđeno da se akt o proceni rizika lica, imovina i poslovanja mora ažurirati a periodično sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova sa kojima se menja nivo rizika, a najmanje jednom u tri godine. Za nepoštovanje odredbi predviđena je rizogorna kazna. Konkretno, u članu 6 navodi se da će se novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniti pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti ako:

 • Ne poseduje akt o proceni rizika
 • Ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika
 • Ne odredi lice za sprovođenje organizicionih mera zaštite
 • Ako nije lice preduzelo propisane mere zaštite objekta

Banke i drugi finansijski objekti

Proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja obavezna je i za banke i druge finansijkse organizacije. Uredbom o tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama (sl. glasnik br: 98 od 08.12.2016. godine) kaže se da se tehnička zaštita sprovodi na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koji se ažurira periodično u skladu sa promenom unutrašnjih i spoljnih uslova kojima se menja nivo rizika, najmanje jednom u tri godine. Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se finansijska organizacija koja 1) Ne donese akt o proceni rizika i ne izvrši periodično ažuriranje akta o proceni rizika 2) Ne koristi opreme, uređaje i sisteme tehničke zaštite.

Projektanti

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja pominje se i u podzakonskim aktima. U Pravilniku o načinu vršenja poslova tehničke zaštite navode se detaljnija objašnjenja i obaveze vezane za realizaciju sistema tehničke zaštite. Konkretno, u članu 11 kaže se da: Procena rizika u planiranju sistema tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak čine sastavni deo Projekta sistema tehničke zaštite. Dakle, ukoliko nema procene rizika, projektna dokumentacija za određeni objekat nije potpuna i samim tim nije usklađena sa zakonom. Naš tim stručnjaka na raspolaganju vam je za sva dodatna pitanja i informacije.

procena-rizika-projektanti

Projektanti

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja pominje se i u podzakonskim aktima. U Pravilniku o načinu vršenja poslova tehničke zaštite navode se detaljnija objašnjenja i obaveze vezane za realizaciju sistema tehničke zaštite. Konkretno, u članu 11 kaže se da: Procena rizika u planiranju sistema tehničke zaštite, plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak čine sastavni deo Projekta sistema tehničke zaštite. Dakle, ukoliko nema procene rizika, projektna dokumentacija za određeni objekat nije potpuna i samim tim nije usklađena sa zakonom. Naš tim stručnjaka na raspolaganju vam je za sva dodatna pitanja i informacije. Kontaktirajte nas na mail almaks@almaks.rs ili putem telefona na 011/ 2852 606
Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Daljim korišćenjem našeg sajta računamo da se slažete sa ovom politikom.